Politika privatnosti

Blinking kao kompanija je osnovana sa osnovnim ciljem da obezbedi visok stepen privatnosti korisnika Blinking proizvoda u digitalnom svetu. Osnova politike kojom se Blinking kompanija rukovodi je da je osnovno ljudsko pravo Pravo na zaštitu pri obradi ličnih podataka. Blinking platforma je u osnovi tehnički okvir koji omogućuje korisnicima da budu aktivni u digitalnom svetu sa punim poverenjem da će njihovim ličnim, privatnim i posebnim podacima podacima biti postupano u skladu sa najvišim standardima definisanim regulativom Evropske unije koja je stupila na snagu 25. Maja 2018. godine: General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.

● Pod ličnim podacima podrazumevamo bilo kakav podatak ili informaciju koja se odnosi na ličnost fizičkog lica i na osnovu kojeg je utvrđen ili se može utvrditi njen identitet. Lični podaci koji jednog građanina nedvosmisleno razlikuju od ostalih građana, zovu se identifikacioni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, JMBG).
● Pod privatnim podacima podrazumevamo posebnu, zakonski definisanu kategoriju posebnih podataka kao i druge podatke na osnovu kojih se ne može nedvosmisleno utvrditi identitet ali mogu dovesti do narušavanja privatnosti fizičkog lica ukoliko bi došlo do njihove zloupotrebe.
● Posebni podaci govore o: rasnom poreklu, državljanstvu, nacionalnom ili etničkom poreklu, političkom mišljenju ili stranačkoj pripadnosti, članstvu u sindikatima,
religijskom, filozofskom ili drugom uverenju, zdravstvenom stanju, genetskom kodu, seksualnom životu; krivičnim presudama; biometrijskim podacima (npr. otisci prstiju).
Svi podaci o korisniku mogu biti uskladišteni u Blinking platformu isključivo uz eksplicitni pristanak korisnika. Pristup korisničkim podacima od strane trećih lica moguć je isključivo uz
davanje pristanka korisnika elektronskim putem ili uživo. Svi podaci koji su uskladišteni u Blinking platformi su pod kontrolom korisnika. Korisnik ima uvid u svaku akciju čitanja i obrade svojih podataka. Podaci korisnika koji su pohranjeni u Blinking platformu su zaštićeni najvišim standardima enkripcije u svim koracima obrade. U skladu sa GDPR regulativom korisnik ima mogućnost da svoje podatke preuzme u mašinski čitljivom obiku, da zahteva ažuriranje ili brisanje svojih podataka. Korisnički podaci se mogu koristiti u svrhu reklamiranja isključivo uz pristanak korisnika za ograničen skup podataka za koji korisnik daje saglasnost. Ukoliko korisnik izričito pristane na upotrebu ličnih podataka u reklamiranju, oni će biti korišćeni u te svrhe, npr. za slanje biltena, uzoraka proizvoda, kao poziv za učestvovanje na konkursima ili lutriji, sve putem elektronske pošte ili obične pošte ili putem nekog drugog kanala komunikacije na koji je korisnik pristao. Obrada podataka u svrhe reklamiranje se vrši uz isti stepen zaštite najvišim standardima enkripcije u svim koracima obrade. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku povuče svoju saglasnost za korišćenje ličnih podataka u reklamne svrhe.